u/TajSupreme watched Kimetsu no Yaiba Episode 25 - - 1 day ago
u/TajSupreme watched Kimetsu no Yaiba Episode 23 - Hashira Meeting - 1 day ago
u/TajSupreme watched Kimetsu no Yaiba Episode 22 - Master of the Mansion - 1 day ago
u/TajSupreme watched Kimetsu no Yaiba Episode 21 - Against Corps Rules - 1 day ago
u/TajSupreme watched Vinland Saga Episode 10 - - 5 days ago
u/TajSupreme liked Vinland Saga Episode 10 - - 5 days ago
u/TajSupreme watched Kimetsu no Yaiba Episode 20 - Pretend Family - 1 week ago
u/TajSupreme liked Kimetsu no Yaiba Episode 19 - Hinokami - 1 week ago
u/TajSupreme watched Kimetsu no Yaiba Episode 19 - Hinokami - 1 week ago
u/TajSupreme watched Kimetsu no Yaiba Episode 18 - A Forged Bond - 1 week ago
u/TajSupreme liked Vinland Saga Episode 9 - - 2 weeks ago
u/TajSupreme watched Vinland Saga Episode 9 - - 2 weeks ago
u/TajSupreme liked Vinland Saga Episode 8 - Beyond the Edge of the Sea - 2 weeks ago